GDPR Customer Advisiory Poland Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
 

Mając na względzie fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. będą stosowane nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane z wchodzącymi w życie zmianami.

 

Administratorem danych osobowych jest Damco Poland Sp. z o.o. oraz MLOG Agencja Celna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18 („Damco”), telefon numer 468573200

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail ADMINPoland@damco.com

 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Damco i Mlog w celu :

  1. zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. prowadzenie marketingu własnych produktów i usług , poprzez przesyłanie drogą elektroniczną oraz drogą SMS/MMS informacji handlowych i marketingowych promujących usługi Administratora, na podstawie art.  6 ust.1 lit. f) RODO. Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy tj. w szczególności ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz Prawo telekomunikacyjne prowadzone są na podstawie zgody.
     
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, a po jego zakończeniu, jeżeli będą tego wymagały obowiązujące przepisy prawa oraz, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Damco z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą, będzie przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Damco niezwłocznie usunie dane osobowe i zaprzestanie ich przetwarzania.
 
Będziemy przetwarzać dane niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwia realizacje dalszej współpracy.
 
Administrator przewiduje powierzenie przetwarzania danych podmiotowi zewnętrznemu w celu przeprowadzenia ankiet w ramach oceny firmy DAMCO i MLOG, w których firma DAMCO i MLOG uczestniczy.
 
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Klauzula dotycząca danych kontaktowych

W związku z realizacją niniejszej Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli („Osoby kontaktowe”). Dane osobowe Osób kontaktowych będą wykorzystywane w toku realizacji niniejszej Umowy w celach kontaktowych oraz w celu podejmowania wszelkich innych działań i czynności niezbędnych do realizacji Umowy. Dane osobowe Osób kontaktowych mogą być wykorzystywane również, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Stron z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania danych Osobom kontaktowym będzie przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane osobowe Osób kontaktowych zostaną niezwłocznie usunięte;
 
Dane osobowe Osób kontaktowych obu stron obejmować będą w szczególności: imię i nazwisko, nazwę stanowiska, numery telefonów (stacjonarny, email), nr faksu, adres e-mail.
 
Strony zobowiązują się poinformować swoje Osoby kontaktowe o tym, jakie ich dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane, jak również poinformować swoje Osoby kontaktowe o ich prawach i podać im inne wymagane informacje, o których mowa w artykule 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Z poważaniem
Administrator danych